{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Học giả Việt Nam: Nền dân chủ nhân dân toàn quá trình đã đảm bảo cho nhân dân Trung Quốc thực sự làm chủ

Ngày đăng:2023-03-22 10:22:38   

Hai kỳ họp quan trọng trong đời sống chính trị Trung Quốc (Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương) đã hoàn thành các chương trình nghị sự và bế mạc tại Bắc Kinh. Cộng đồng quốc tế thường coi hai kỳ họp là cửa sổ tìm hiểu xu hướng chính trị, còn Trung Quốc cũng hoan nghênh thế giới tìm hiểu rõ hơn về hệ thống chính trị dân chủ của Trung Quốc thông qua hai kỳ họp, đặc biệt là nền dân chủ nhân dân toàn quá trình của Trung Quốc thông qua phương tiện truyền tải quan trọng là hai kỳ họp này, đã cho thế giới bên ngoài thấy sức hấp dẫn của nền dân chủ Trung Quốc. PGS. TS Lại Quốc Khánh, phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội, chuyên gia nghiên cứu chính trị học Việt Nam nêu rõ, khái niệm quan trọng nền Dân chủ nhân dân toàn quá trình là sự kết tinh kinh nghiệm đổi mới lý luận, đổi mới thực tiễn và đổi mới thể chế dân chủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, với mục tiêu đoàn kết lãnh đạo nhân dân Trung Quốc theo đuổi dân chủ, phát triển dân chủ và thực hiện dân chủ đã thể hiện rõ qua hai kỳ họp quan trọng này.

PGS. TS Lại Quốc Khánh, phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội, chuyên gia nghiên cứu chính trị học Việt Nam 

 

Khi nhắc đến hai kỳ họp Trung Quốc năm nay, PGS. TS Lại Quốc Khánh có ấn tượng sâu sắc về kết quả bầu chọn lãnh đạo đất nước của Trung Quốc. Ông cho biết “có thể cảm nhận sâu sắc đây là ý nguyện chung của toàn Đảng, toàn quân và các tầng lớp xã hội trong cả nước cũng như người dân các dân tộc. Sự đồng thuận cao của các đại biểu, các ủy viên thể hiện sự thống nhất cao về ý chí của Đảng Cộng sản Trung Quốc với ý chí của quốc gia và ý chí của nhân dân”.

Kỳ họp thứ nhất Nhân Đại Trung Quốc khóa XIV tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ nhất

 

PGS. TS Lại Quốc Khánh cho biết, một đặc điểm quan trọng của nền dân chủ nhân dân toàn quá trình là đảm bảo nhân dân Trung Quốc tự mình làm chủ, và đặc điểm đó chính biểu hiện ở tính đại diện rộng rãi của chế độ Nhân đại và Chính hiệp Trung Quốc. Ông nêu rõ, lấy hai kỳ họp năm nay làm ví dụ, trong số các đại biểu và ủy viên không những có công chức cơ quan Chính phủ, giám đốc doanh nghiệp, mà còn có người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội khác như giáo viên, công nhân, nông dân, v.v.. PGS. TS Lại Quốc Khánh cho biết: “Những đại biểu này đến từ nhiều đơn vị bầu cử, đảm bảo các vùng miền, các dân tộc, các ngành nghề, các đoàn thể xã hội đều có tính đại diện rộng rãi và rõ rệt; Tính đại diện rộng rãi đó đảm bảo các đề xuất do các đại biểu và ủy viên trình lên thực sự phản ánh được yêu cầu, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, và những yêu cầu đó được bày tỏ một cách thông suốt và thực hiện hiệu quả”.

Hai kỳ họp quan trọng trong đời sống chính trị Trung Quốc đã hoàn thành các chương trình nghị sự và bế mạc tại Bắc Kinh

 

PGS. TS Lại Quốc Khánh nêu rõ, nền dân chủ nhân dân toàn quá trình đảm bảo nhân dân Trung Quốc thực sự làm chủ còn thể hiện việc các đại biểu, ủy viên tham gia thảo luận rộng rãi công việc quốc gia (tham chính nghị chính) tại hai kỳ họp. Các đại biểu đã thảo luận báo cáo công tác chính phủ, các nghị quyết về báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Nghị quyết về việc thực hiện kế hoạch kinh tế quốc dân và phát triển xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc dân năm 2023, nghị quyết về tình hình thực hiện ngân sách trung ương và địa phương năm 2022 cùng dự toán ngân sách trung ương và địa phương năm 2023 cùng một số văn kiện quan trọng khác. Hội nghị lần này còn xem xét dự thảo sửa đổi “Luật Lập pháp”, góp phần làm cho nền dân chủ nhân dân toàn quá trình được pháp luật hoá, quy phạm hoá, “để nhân dân tham gia toàn bộ quá trình công tác lập pháp của đất nước, và trong quá trình lập pháp có thể lắng nghe yêu cầu của đông đảo nhân dân, đồng thời có phản hồi kịp thời đến nhân dân”. PGS. TS Lại Quốc Khánh cho biết, “lắng nghe toàn diện tiếng nói nhân dân có thể phục vụ tốt hơn cho nhân dân, đây là biểu hiện quan trọng của nền dân chủ nhân dân toàn quá trình Trung Quốc mà tôi đã quan sát được trong hai kỳ họp”.

 

Ông Lại Quốc Khánh cho biết, giữa Việt Nam và Trung Quốc, có nhiều điểm tương đồng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đều kiên trì quan niệm cầm quyền lấy nhân dân làm trung tâm, vì nhân dân phục vụ. Trong hơn 35 năm Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có bước tiến quan trọng trong việc xây dựng nền dân chủ, lấy việc thúc đẩy xây dựng lý luận dân chủ, xây dựng chế độ dân chủ và đưa nhân dân tham gia thực tiễn dân chủ làm con đường, trong đó đi sâu làm rõ mối quan hệ quan trọng giữa dân chủ và tập trung, dân chủ và kỷ cương, dân chủ trong Đảng và dân chủ nhân dân, v.v.. Ông nói: “Do vậy, kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa sẽ không chỉ là nền tảng đảm bảo sự phát triển vững chắc của mỗi nước, mà còn cung cấp tư duy mới cho việc xây dựng nền dân chủ của các nước khác, tức không phải sao chép mô hình của nước khác, mà luôn là sự tổng kết kinh nghiệm của bản thân, tìm ra biện pháp quản lý phù hợp với điều kiện của nước mình, đóng góp vào kho tàng giá trị chung của nhân loại về dân chủ”.