{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Hình thành bước đầu hệ thống chính sách quản trị nông thôn Trung Quốc, cơ chế tính điểm góp phần giải quyết “chuyện nhỏ then chốt” của nông thôn

Ngày đăng:2020-08-04 11:10:59   

 

 

Theo tin Đài chúng tôi: Hiến nay, hế thống chính sách quản trị nông thôn Trung Quốc đã được hình thành bước đầu. Năm ngoái, huyến (thị, quận) trong cả nước đã khởi động thí điểm xây dựng hế thống quản trị nông thôn, các nơi tích cực tìm kiếm và đổi mới hình thức quản trị nông thôn, áp dụng và quảng bá cơ chế tính điểm, thúc đẩy giải quyết "chuyến nhỏ then chốt" của nông thôn, thu được thành quả tốt đẹp.

Tại Cố Nguyên, Ninh Hạ, lấy gia đình các thôn hành chính làm đơn vị, tiến hành đánh giá lượng hóa tính điểm đối với nội dung thuộc loại như công kiên thoát nghèo, thay đổi nếp sống, phong tục v.v, dân làng có thể dùng thẻ mua đồ dùng sinh hoạt tại siêu thị tình thương theo tiêu chuẩn một điểm đổi một Nhân dân tế; tại Tân Thị, Hồ Nam, thôn và cộng đồng nông thôn đã thành lập "ngân hàng xanh, tiến hành lượng hóa tính điểm theo phân loại rác thải, thúc đẩy tỷ lế xử lý rác thải nông thôn lên tới 100%".