{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Mạng thông tin chính vụ Nam Ninh – phiên bản tiếng Việt

Ngày đăng:2020-07-24 09:39:49   
Mới đây, theo tin từ Cục giám sát quản lý thị trường thành phố Nam Ninh, 6 tháng đầu năm nay, lượng nhập khẩu nguyên liệu thuốc Trung y và giá trị hàng hóa nhập khẩu của cửa khẩu thành phố Nam Ninh tăng lên rõ rệt.

Theo thống kê của Trung tâm dữ liệu cửa khẩu điện tử Trung Quốc thuộc Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 30 tháng 6, tổng số dược liệu nhập khẩu thông quan qua cửa khẩu Nam Ninh là 301 hóa đơn, với tổng giá trị hàng hóa đạt 33,86 triệu đô la Mỹ, tổng trọng lượng đạt 7175 tấn, chiếm 25% tổng lượng nhập khẩu nguyên liệu thuốc Trung y cả nước, nhảy lên đứng ở vị trí thành phố cửa khẩu lớn nhất về nhập khẩu nguyên liệu thuốc Trung y toàn Trung Quốc. Đây là thành quả của việc cửa khẩu Nam Ninh tăng cường mức độ tiện lợi hóa trong thông quan, chủ động phục vụ doanh nghiệp nhập khẩu.

Mới đây, theo tin từ Cục giám sát quản lý thị trường thành phố Nam Ninh, 6 tháng đầu năm nay, lượng nhập khẩu nguyên liệu thuốc Trung y và giá trị hàng hóa nhập khẩu của cửa khẩu thành phố Nam Ninh tăng lên rõ rệt.

Theo thống kê của Trung tâm dữ liệu cửa khẩu điện tử Trung Quốc thuộc Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 30 tháng 6, tổng số dược liệu nhập khẩu thông quan qua cửa khẩu Nam Ninh là 301 hóa đơn, với tổng giá trị hàng hóa đạt 33,86 triệu đô la Mỹ, tổng trọng lượng đạt 7175 tấn, chiếm 25% tổng lượng nhập khẩu nguyên liệu thuốc Trung y cả nước, nhảy lên đứng ở vị trí thành phố cửa khẩu lớn nhất về nhập khẩu nguyên liệu thuốc Trung y toàn Trung Quốc. Đây là thành quả của việc cửa khẩu Nam Ninh tăng cường mức độ tiện lợi hóa trong thông quan, chủ động phục vụ doanh nghiệp nhập khẩu.

Mới đây, theo tin từ Cục giám sát quản lý thị trường thành phố Nam Ninh, 6 tháng đầu năm nay, lượng nhập khẩu nguyên liệu thuốc Trung y và giá trị hàng hóa nhập khẩu của cửa khẩu thành phố Nam Ninh tăng lên rõ rệt.

Theo thống kê của Trung tâm dữ liệu cửa khẩu điện tử Trung Quốc thuộc Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 30 tháng 6, tổng số dược liệu nhập khẩu thông quan qua cửa khẩu Nam Ninh là 301 hóa đơn, với tổng giá trị hàng hóa đạt 33,86 triệu đô la Mỹ, tổng trọng lượng đạt 7175 tấn, chiếm 25% tổng lượng nhập khẩu nguyên liệu thuốc Trung y cả nước, nhảy lên đứng ở vị trí thành phố cửa khẩu lớn nhất về nhập khẩu nguyên liệu thuốc Trung y toàn Trung Quốc. Đây là thành quả của việc cửa khẩu Nam Ninh tăng cường mức độ tiện lợi hóa trong thông quan, chủ động phục vụ doanh nghiệp nhập khẩu.